Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta III a

Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske

Status: Zatvoren
Referenca: EuropeAid/132913/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog ugovora je omogućiti izradu nacrta nove Strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske u europskom kontekstu. Ova će se Strategija zasnivati na analizi statusa provedbe postojeće Strategije, definiciji postojećih prometnih uvjeta i određivanju budućih ciljeva koji će omogućiti učinkovit, integriran i održiv razvoj svih prometnih sektora u Republici Hrvatskoj, naime cesta, željeznice, morskog prometa i morskih luka, unutarnjih vodnih putova, zračnog prometa, kombiniranog, te gradskog i prigradskog prometa.
Dokumenti

Ugovor o uslugama za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju terminala na unutarnjem plovnom putu za opasne terete u Slavonskom Brodu

Status: Otkazan
Referenca: EuropeAid/130909/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Kroz ovaj ugovor konzultanti će pripremiti svu potrebnu tehničku dokumentaciju za izgradnju budućeg terminala za opasne terete u riječnoj luci Slavonski Brod. Izgradnja se planira provesti kroz FIDIC ugovor o radovima koji se planira provesti nastavno na ovaj ugovor o uslugama. U sklopu ugovora pripremiti će se i nacrt projektne prijave, te natječajna dokumentacija za budući ugovor o radovima, te nadzor radova kroz ugovor o uslugama.
Dokumenti

Tehnička pomoć za master plan za Novu luku Sisak

Status: Zatvoren
Referenca: EuropeAid/130819/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Predmet ovog ugovora je dvostruk: (i) Razvoj master plana Nove luke Sisak na temelju procjene stanja postojeće luke, trenutačnog stanja u sektoru unutarnje plovidbe u Hrvatskoj, budućeg razvoja plovnog puta rijeke Save kao međunarodnog plovnog puta i potencijalnih prometnih potreba u regiji. Također, od konzultanata se očekuje da pripreme nekoliko idejnih rješenja Nove luke Sisak, uključujući pripremu geodetskih podloga i studiju izvlaštenja. Kako bi se olakšao održivi razvoj infrastrukture i ulaganje u novu luku Sisak, konzultanti će pripremiti Studiju izvodljivosti (FS) zajedno sa Studijom troškova i koristi (CBA), Studiju procjene utjecaja na okoliš (EIA) za projekt izgradnje osnovne lučke infrastrukture buduće Nove luke Sisak sa svrhom donošenja odluke o sufinanciranju od strane Komisije Europske Unije. (ii) Priprema aplikacije za veliki infrastrukturni projekt izgradnje buduće Nove luke Sisak sa svrhom odobrenja od strane Komisije Europske Unije. Kako bi se projekt mogao predložiti za EU sufinanciranje, sve studije moraju biti izrađene u skladu sa zahtjevima EU i nacionalnim propisima.
Dokumenti

Pružanje potpore Operativnoj strukturi za promet pri identifikaciji, procjeni i pripremi projekata

Status: Zatvoren od 04.02.2011.
Referenca: EuropeAid/128845/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Svrha ovog ugovora je pružanje potpore pri osnivanju nacionalnog tima stručnjaka unutar Operativne strukture za promet koji bi bili sposobni izvršiti neovisnu identifikaciju, procjenu i izradu projektnih prijava za važnije projekte u sektoru prometa koji će biti financirani iz EU fondova. Tehnička pomoć će biti usmjerena na obučavanje djelatnika putem službenih programa obuke i podučavanja koji će biti usmjereni na obavljanje aktivnosti u područjima poput: provedbe analize potreba, izrade studija predizvedivosti, izvedivosti, ekonomskih i financijskih analiza, analiza utjecaja na okoliš, pripremanje projektnih prijava itd.
Dokumenti
Povratak na vrh