Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta I

Jačanje administrativnog kapaciteta Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, regulatornog tijela za nuklearno osiguranje i sigurnost

Status: Zatvoren od 09.03.2012.
Referenca: EuropeAid/130051/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Opći cilj projekta je poboljšanje operativnih kapaciteta Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS), te poboljšanje neovisnog djelovanja nacionalnog regulatornog tijela i provedbe relevantne pravne stečevine EU. Svrha ovog ugovora je jačanje kapaciteta DZRNS-a za provedbu inspekcije nuklearnih aktivnosti, opreme, materijala, stavljanje izvan pogona nuklearne elektrane, uklanjanje neiskorištenog nuklearnog goriva i upravljanje radioaktivnim otpadom u skladu s praksom i zakonodavstvom EU u svezi sigurnosti i zaštite od nuklearnog zračenja.
Dokumenti

Nadzor radova u romskim naseljima Orehovica i Mursko Središće (Sitnice)

Status: Zatvoren od 09.11.2010.
Referenca: EuropeAid/129925/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Konzultant će obavljati poslove nadzora i kontrole radova te administriranja projekta u ime Ugovaratelja. Predviđeni su radovi na izgradnji ceste sa pripadajućom infrastrukturom u naseljima Orehovica i Mursko Središće(Sitnice) u Međimurskoj županiji. Konzultant će izvršavati obveze Nadzornog inženjera (Engineer) u skladu s FIDIC Općim uvjetima ugovora za gradnju (Nova Crvena Knjiga), te važećim zakonima RH. Predviđeni rok izvođenja radova na izgradnji cesta, vodo-opskrbnog i kanalizacijskog te elektro-opskrbnog sustava i novih autobusnih stanica je 12 mjeseci.
Dokumenti

Uspostava upravljanja i nadzora mreže Natura 2000

Status: Zatvoren od 17.09.2010. do 20.10.2010.
Referenca: EuropeAid/129747/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Svrha ovog projekta je izgradnja kapaciteta za upravljanje lokalitetima iz mreže NATURA 2000, razvoj planova za upravljanjem odabranih potencijalnih lokaliteta mreže NATURA 2000: aluvijalne šume u Vukovarsko-srijemskoj županiji, lokalitet Pregon u Istarskoj županiji, kompleksna mediteranska polja i planinska područja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Odransko polje u Sisačko-moslavačkoj županiji, lokalitet Bulji u Ličko-senjskoj županiji, međugranična rijeka u Krapinsko-zagorskoj županiji. Cilj je doprinos razvoju i provedbi nacionalnog okvira za praćenje potrebnog za izvještavanje u skladu s Direktivom Europske komisije o zaštiti prirodnih staništa i divljih životinja i biljaka (Habitats Directive).
Dokumenti

Izrada marketinškog plana i plana održivog gospodarskog razvoja naselja Vrana

Status: Zatvoren od 20.12.2010.
Referenca: EuropeAid/129605/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Ovaj ugovor čini dio projekta iz IPA I 2009 - Obnova Maškovića han i revitalizacija naselja Vrana. Svrha ovog ugovora je poboljšanje upravljanja kulturnim spomenikom Maškovića han, te razvoj i poboljšanje turističkog i poljoprivrednog sektora u Vrani putem izrade relevantnog marketinškog plana i plana održivog gospodarskog razvoja naselja Vrana.
Dokumenti
Povratak na vrh