IPA komponenta I

Nabava opreme za provedbu Direktive o onečišćenju uzrokovanom ispuštanjem određenih opasnih supstanci u vodeni okoliš i Okvirne direktive o vodama

Status: Zatvoren od 07.05.2012.
Referenca: EuropeAid/129777/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Svrha ovog ugovora je nabava instrumenata za provođenje analize prioritetnih substanci i nadzora Glavnog vodogospodarskog laboratorija s ciljem razvoja tehničkih kapaciteta za provedbu nadzora prioritetnih supstanci.
Dokumenti
IPA komponenta I
Povratak na vrh