SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Twinning

Sustav provedbe Twinninga u Hrvatskoj

Nakon ulaska u EU Republika Hrvatska će i dalje koristiti Twinning instrument kao država korisnica (u okviru Prijelaznog instrumenta), ali je istodobno u mogućnosti biti Twinning partner državama korisnicama, prenoseći im svoja znanja i iskustva u razvoju moderne i učinkovite administracije kroz instrument – Twinning out. U okviru SAFU se nalazi nacionalna kontakt točka za Twinning projekte koji se provode u Hrvatskoj kao državi korisnici. Nacionalna kontakt točka za Twinning out uspostavljena je unutar Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Programiranje

Programiranje je proces izrade višegodišnjeg programa koji utvrđuje prioritete financiranja u okviru pojedinih financijskih instrumenata (CARDS, PHARE, IPA, Prijelazni instrument) u skladu s analizom stanja u zemlji te ciljevima politika Vlade.

Provodi ga Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u skladu sa strateškim, odnosno programskim dokumentima Europske komisije (Pristupno partnerstvo, redovita Izvješća o napretku, Strategija EU za proširenje), te nacionalnim strateškim dokumentima Republike Hrvatske (Nacionalni program za usvajanje pravne stečevine EU i Nacionalna razvojna strategija).

Nakon faze programiranja, slijedi identifikacija projektnih ideja i priprema projektnih sažetaka. Prilikom utvrđivanja projekta unutar okvira jačanja institucija, potrebno je utvrditi postiže li se navedeni cilj učinkovitije putem tehničke pomoći ili Twinning projektom. Pri tome, projekt može biti razrađen kao samostalan projekt, ili činiti komponentu unutar većeg projekta (npr. uz nabavu robe ili tehničku pomoć).

Priprema Twinning projektnog sažetka

Na temelju pripremljenog projektnog sažetka, korisnička institucija priprema Twinning projektni sažetak. Projektni sažetak definira krajnji cilj, svrhu i rezultate pojedinog projekta. Sažetak također sadržava opis situacije u određenom sektoru s opisom područja koje je nužno osnažiti kroz projekt.

SAFU provodi kontrolu kvalitete Twinning projektnog sažetka i osigurava pravilnu primjenu svih procedura. Nakon odobravanja projektnog sažetka od strane SAFU-a, isti se „cirkulira“ nacionalnim kontakt točkama za Twinning svih zemalja članica EU, s isticanjem roka za dostavu ponuda.

Ugovaranje

Zemlja članica – samostalno ili u konzorciju s drugom zemljom članicom EU – priprema i podnosi ponudu putem vlastitih nacionalnih kontakt točaka. U ponudi je nominiran dugoročni Twinning savjetnik i voditelj projekta te opisana metodologija ostvarenja očekivanih rezultata.

Ocjenjivanje i odabir pristiglih ponuda vrši odbor za ocjenjivanje kojeg čine predstavnici SAFU-a bez prava glasa (predsjedatelj i tajnik), te predstavnici korisničke institucije s pravom glasa (neparan broj članova s pravom glasa, najčešće tri, među kojima je obavezno voditelj projekta iz korisničke institucije te suradnik dugoročnog Twinning savjetnika u korisničkoj instituciji.

Po odabiru najbolje ponude te odobrenja odluke odbora od strane SAFU-a, Twinning partneri (korisničke institucije iz RH te institucije zemlje članice) pristupaju pripremi Twinning ugovora.

Twinning ugovor mora biti sastavljen u skladu s pravilima definiranim Twinning priručnikom, što se utvrđuje tijekom analize kvalitete od strane SAFU-a. Svaki Twinning ugovor mora biti odobren od strane upravljačkog odbora iz središnjice Europske komisije.*

* Twinning light ugovori odobravaju se na razini SAFU-a, nakon što je provedena kontrola kvalitete pripreme proračuna od strane institucije zemlje članice.

Provedba Twinning ugovora

Voditelji projekta iz zemlje članice i korisnice organiziraju provedbu projektnih aktivnosti te surađuju na praćenju provedbe. Dugoročni Twinning savjetnik, koji boravi u zemlji korisnici za vrijeme trajanja projekta, pruža potporu voditeljima projekta u osiguranju ostvarenja obveznih rezultata, te koordinira cjelokupnu provedbu aktivnosti na Twinning projektu.

Provedbu projekta nadzire SAFU (kao ugovorno tijelo i potpisnik ugovora) kroz sudjelovanje na mjesečnim i kvartalnim sastancima te analizu izvještaja koje pripremaju voditelji projekta.

Ocjena održivosti rezultata projekta

Provode se 6-12 mjeseci po završetku Twinning projekta, radi utvrđivanja održivosti projektnih rezultata, analize stečenih znanja te širenja dobre prakse.

Revizija

Twinning projekt podložan je reviziji po nalogu Europske komisije od strane njenih službi, OLAF-a te Europskog revizorskog suda.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541