SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u RH

Svi primjeri projekata

Aktivno civilno društvo - garancija stvarnih reformi

slide

Visina ugovora: 199.940,52 eura

Korisnik: Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS

Glavni problem na kojeg ovaj projekt želi ukazati jest niska razina participacije građana i organizacija civilnog društva u informiranju, praćenju i ukazivanju na slučajeve korupcije u Republici Hrvatskoj.

Opći cilj projekta: doprinijeti borbi protiv korupcije i jačanju sveukupne transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti tijela javne vlasti i to prvenstveno kroz jačanje aktivnije uloge građana i organizacija civilnog društva u oblikovanju, praćenju i vrednovanju reforme javne administracije i provedbe antikorupcijske politike kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj razini.

Specifični ciljevi projekta:

1)            povećati razinu informiranosti hrvatskih građana o korupciji, o radu javne administracije te o Europskoj uniji i njenoj pravnoj stečevini; motivirati ih za aktivnije sudjelovanje u demokratskim reformama u RH (smanjenje korupcije i reforma javne administracije)

2)            promovirati Kodeks pozitivne prakse savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u oblikovanju javnih politika u Hrvatskoj te omogućiti stvaranje okolnosti za njegovo usvajanje i provedbu

3)            povećati kapacitete udruga civilnog društva (uključujući i partnerske organizacije), novinara kao glavnih korektora civilnog društva te lokalne samouprave u Splitu, omogućujući im aktivniju ulogu u borbi protiv korupcije, u reformi javne administracije i sličnim demokratskim reformama.

Period trajanja projekta: 06.05.2011. – 06.05.2013.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541