SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u RH

Svi primjeri projekata

PROJEKTI CIVILNOG DRUŠTVA, PHARE 2006

Visina ugovora:

91.000,00 EUR

CCO-Centar za organiziranje zajednice, Češka i HMRR-Hrvatska mreža za ruralni razvoj

Cilj projekta: potaknuti lokalni razvoj sudjelovanjem javnosti te međusektorskim partnerstvom u procesu planiranja

Partneri: CCO i HMRR

Ciljane skupine i krajnji korisnici: lokalni dionici iz sva tri sektora (javni, civilni i poslovni)

Očekivani rezultati: cjelovit program izobrazbe za dionike u zajednici; okupljena lokalna partnerska grupa u pilot-području te započeo proces planiranja održivog razvoja; lokalni dionici informirani o češkim iskustvima.

 

Visina ugovora:

72.454,46 EUR

GORD - Građanska organizacija razvoja Dalj

Cilj projekta: Podići razinu svijesti i znanja javnosti o problemima koji nastaju neodgovornim gospodarenjem otpadom i potrebom za smanjenjem otpada na izvoru nastanka prema EU standardima

Partneri: Općina Erdut, Poduzetničko-razvojni centar OE

Ciljane skupine i krajnji korisnici: Učenici i dionici iz općine Erdut. Populacija općine i makro-regije.

Očekivani rezultati: povećana svijest, znanje i kapaciteti ciljanih skupina u području gospodarenja otpadom; definirane smjernice lokalnog djelovanja prema EU standarda; podignuta razina znanja, iskustva i suradnje.

Projekt:

I DRVEĆU SRCE KUCA

Korisnik:

Visina ugovora:

81.806,62 EUR

Put - društvo za komuniciranje ambijenta, Labin

Cilj projekta: podizanje ekološke svjesnosti i poticaj aktivnom; sudjelovanju u rješavanju problema otpada u i vrtićima i osnovnim školama  u Gradu Rovinju

Partneri: Grad Rovinj, Komunalni servis d.o.o. Rovinj, OŠ "V. Nazor", OŠ "J. Dobrile", TOŠ  "B. Benussi", dječji vrtići "Neven" i „Naridola".

Ciljne skupine i krajnji korisnici: djeca iz škola i vrtića, odgajatelji, nastavnici i roditelji

Očekivani rezultati: podizanje svijesti o pravilnom odnosu prema otpadu; očišćena i uređena dvorišta škola i vrtića sa zasađenim biljkama; realizacija pilot projekta koji će se koristiti i u drugim gradovima.

Visina ugovora:

73.728,00 EUR

EkoSense - udruga za promicanje kulture življenja u skladu s prirodom, Gvozd

Cilj projekta: promicanje kulture održivosti, očuvanja okoliša i življenja u skladu s prirodom kroz podizanje javne svijesti i znanja o održivom upravljanju prirodnim resursima kao što je očuvanje vode i održiva gradnja

Partneri: udruge Suncokret, Gvozd, Općina Gvozd, Sisačko-moslavačka županija

Ciljane skupine: domaće i međunarodne ekološke udruge, studenti, državna i javna tijela, poslovna zajednica

Krajnji korisnici: udruge, studenti i sveučilišni profesori, lokalna zajednica i šira populacija, poslovna zajednica, stanovnici eko-sela, buduće generacije

Očekivani rezultati: osigurana edukacija o korištenju ekološki čistih, jeftinih i dostupnih sirovina za održivu gradnju i o održivom upravljanju vodama; podignuta razina javne uključenosti i svijesti donositelja odluka o važnosti i implementaciji održivog upravljanja resursima.

Visina ugovora:

63.227,06 EUR

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja

Cilj projekta: unaprjeđenje zaštite okoliša i održivog razvoja poticanjem uporabe obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj u dvije lokalne  zajednice (Varaždin i Labin)

Partneri: Udruge F. Koščec (VŽ) i PUT (Labin), srednje škole „M. Blažina" (Labin)  i  Elektrostrojarska SŠ (VŽ) 

Ciljane skupine : srednje škole (nastavnici i učenici), udruge, lokalni mediji, lokalna uprava, SME, i krajnji korisnici: dvije lokalne zajednice (VŽ i Labin) i ostale u RH, učenici i nastavnici, predstavnici udruga, Agencija za strukovno obrazovanje, institucije.

Očekivani rezultati: stručno usavršavanje u školama i udrugama, izrada prijedloga školskog predmeta «Obnovljivi izvori energije», povećanje svijesti građana i novi pristup poticanju lokalnih tržišta OIE.

Visina ugovora:

79.676,48 EUR

Centric Austria International

Cilj projekta: smanjenje potrošnje vode i energije u sektoru hotelijerstva, jednom od najvažnijih ekonomskih sektora u RH, povećanje znanja i kapaciteta organizacija civilnog društva u području čistije proizvodnje, osnaživanje svijesti o važnosti efikasnije uporabe energije i potrošnje vode u hrvatskom društvu

Partneri: Centar za čistiju proizvodnju Sveučilišta u Rijeci i Zaklada Sveučilišta u Rijeci

Ciljane skupine i krajnji korisnici: Udruge u RH koje aktivno djeluju u sektoru turizma, zaštiti okoliša i održivom razvoju; zatim sektor hotelijerstva  i studenti Sveučilišta u Rijeci; Krajnji korisnik: hrvatsko društvo i hrvatski okoliš

Očekivani rezultati: Izrađeni edukacijski i pripremni materijali o čistijoj proizvodnji u hotelijerstvu u RH, Izrađen informativni web portal, integriran sa web portalima udruga koje sudjeluju na projektu, edukacija članova udruga o osnovnim principima čistije proizvodnje;  radionice širom Hrvatske za gospodarske subjekte iz sektora hotelijerstva,  edukacija studenata Sveučilišta u Rijeci o osnovnim principima čistije proizvodnje i metodologiji prijenosa znanja o načinima primjene mjera čistije proizvodnje, Mjere (opcije) čistije proizvodnje primijenjene kod gospodarskih subjekta iz sektora hotelijerstva.

Visina ugovora:

68.439,92 EUR

„Franjo Koščec“ - udruga za zaštitu i unapređenje čovjekovog okoliša, Varaždin

Cilj projekta: Povećati doprinos OCD reformi procesa i primjene zakonodavstva EU u RH i ustanoviti mehanizme koji će povećati sudjelovanje građana u primjeni zakonodavstva s područja zaštite okoliša i održivog razvoja na području VŽ

Partneri: Varaždinska županija, Istraživački centar za okolišnu politiku Slobodnog Univerziteta u Berlinu

Ciljane skupine i krajnji korisnici: OCD, stručnjaci u zaštiti okoliša, djelatnici javne uprave u varaždinskoj regiji, građani Varaždinske županije.

Očekivani rezultati: poboljšanje odgovornog upravljanja principima zaštite okoliša i održivog razvoja pomoću razmjene primjera dobre prakse između Europske unije i hrvatskih OCD; povećanje kapaciteta OCD za uključenje građana u stvaranje odluka i politika zaštite okoliša pomoću stvaranja trening programa za trenere volontera i stvaranja baze podataka za volontere u zaštiti okoliša; podizanje svijesti građana o dobrobiti sudjelovanja u inicijativama civilnog društva koji se bave okolišem i primjenom zakonodavstva.

Visina ugovora:

76.080,30 EUR

Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora, Veli Lošinj

Cilj projekta: Jačanje znanja i suradnje organizacija civilnog društva u RH u zaštiti mora, te promocija zaštite mora usredotočena na prioritetne vrste na Crvenom popisu ugroženih vrsta u RH i Direktive o staništima, te poticanje svijesti civilnog društva o zaštiti mora.

Partneri: Društvo za zaštitu prirode Hrvatske Natura,  i suradničke organizacije:  članice Cetacean Alliance (Tethys, Alnitak, CIRCE & Pelagos), WWF Rezervat Miramare, ACCOBAMS i DZZP

Ciljane skupine i krajnji korisnici: članovi Plavog svijeta i Nature, lokalno stanovništvo i posjetitelji otoka Lošinja i Visa, Ministarstvo kulture RH, Državni zavod za zaštitu prirode

Očekivani rezultati: obuka djelatnika i volontera udruga, inventarizacija arhipelaga otoka Visa, usavršavanje Lošinjske izložbe o zaštiti mora, snimanje dokumentarnog filma i TV oglasa, izrada brošura i web stranice.    

Visina ugovora:

90.501,30 EUR

Sunce

Cilj projekta: Doprinijeti razvoju održivog turizma u Hrvatskoj kroz integriranje okolišno odgovornog načina upravljanja u upravljačku politiku malih obiteljskih hotela i turističkih seoskih domaćinstava; razvijanje platforme za međusektorsku suradnju u implementaciji potrebnih mjera; senzibiliziranje šire javnosti, nacionalne i lokalne uprave te turističkih zajednica i poduzetnika na svim razinama, za pitanja zaštite okoliša i održivog razvoja.

Partneri: Udruga Zelena Istra

Ciljane skupine: Članovi i zaposlenici uprave ciljnih turističkih objekata, poslovni sektor s područja održivog gospodarenja otpadom, vodom i energijom.

Krajnji korisnici: Gosti ciljnih turističkih objekata kao i svi strani i domaći turisti zainteresirani za ponudu tog tipa; turističke zajednice Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije, Istarske županije i ostalih županija, turističke agencije; lokalne zajednice i organi uprave; znanstvene i obrazovne institucije vezane uz turizam; Ministarstvo turizma, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Očekivani rezultati: razvijeni  Program za okolišno odgovorno upravljanje malim turističkim objektima u Hrvatskoj sa standardima i certifikacijskom shemom, s planom za njegovu dugoročnu provedbu i održivost. Provedena pilot implementacija nekoliko konkretnih mjera održivog turizma u 10 odabranih turističkih objekata. Potaknuta međusektorska suradnja  između neprofitnog, profitno-gospodarskog i znanstvenog sektora na polju održivog turizma. Povećana svijest javnosti kroz povećanu medijsku  pokrivenost. Veliki broj dionika u turizmu informiran o pozitivnim rezultatima održivog upravljanja u turizmu.

Visina ugovora:

75.916,40 EUR

Hrvatsko biospeleološko društvo Zagreb

Cilj projekta: Zaštita prirode i okoliša te održivo korištenje prirodnih resursa na području Karlovačke županije

Partneri: Planinarsko društvo „VRLOVKA", Speleološki klub „URSUS SPELEAUS", Općina KAMANJE, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije

Ciljane skupine i krajnji korisnici: Stanovništvo Karlovačke županije

Očekivani rezultati: biospeleološko istraživanje (21 objekt), proizvodnja 10 minutnog edukativnog filma, edukativna brošura i deplijan i predavanja po školama

Projekt:

Sve za tebe

Korisnik:

Visina ugovora:

63.350,00 EUR

PRONI

Cilj projekta: izgradnja kapaciteta mladih kroz osiguran pristup relevantnim informacijama za mlade u uspostavljenim Informativnim centrima za mlade, te kroz promociju njihove uključenosti u neformalnu edukaciju, međusektorske timove i prijenos iskustava iz Europske unije u Hrvatsku.
Partneri: Grad Vukovar, Grad Sisak

Ciljane skupine i krajnji korisnici: mladi; lokalni treneri iz ciljanih gradova, s već razvijenim trenerskim vještinama i iskustvom u radu s mladima i razvoju zajednice; voditelji već osnovanih Info-centara za mlade u RH; predstavnici lokalnih vlasti, javnih institucija i udruga, koji svojim profesionalnim i osobnim kapacitetima mogu doprinijeti razvoju Info-centara za mlade.

Krajnji korisnici su: ostali mladi (prijatelji i kolege); OCD koje se bave radom s mladima; ostali ICM u RH; lokalne institucije u ciljanim županijama;  šira javnost

Očekivani rezultati: osnivanje dvaju Informativnih centara za mlade u (Vukovar i Sisak), provedeno kontinuirano i redovito informiranje, savjetovanje i neformalno obrazovanje mladih;  razvijeni Informativni centri za mlade kroz uspostavu lokalnih međusektorskih timova u Sisku, Vukovaru i Osijeku, te timova volontera (minimalno 3 volontera po lokaciji), izgrađeni kapaciteti (treneri) u RH kroz prijenos iskustava iz EU.

Visina ugovora:

47.988,35 EUR

Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.

Cilj projekta: Educirati i osnažiti mlade ljude za buduće aktivno i uspješno sudjelovanje u poslovnom svijetu kroz osmišljavanje i pokretanje "virtualnih poduzeća" te poticanje na njihovo aktivno sudjelovanje u društvenom, ekonomskom i političkom životu kao i u razvoju njihovih zajednica kroz pripremu Programa za mlade.

Partneri:  udruga 'Hoću kući' Knin, srednja strukovna škola "Kralj Zvonimir, srednja škola "Lovre Montija" , veleučilište "Marko Marulić", udruženje obrtnika Knin i Hrvatska gospodarska komora Knin

Ciljane skupine i krajnji korisnici: mladi u dobi od 14-29 godina, srednjoškolci i studenti te lokalne građanske udruge i institucije EU

Očekivani rezultati: osmišljeno i registrirano više virtualnih poduzeća u dvije srednje škole, organizirane edukacijske radionice za srednjoškolce; jedna te studijske posjete uspješnim poduzećima, zadrugama, obrtima, udrugama; razvoju Programa za mlade; organizacija jednog mini sajma u školi te sajmova u županiji; registrirana "virtualna poduzeća" će postati članovi nacionalne i europske mreže "virtualnih poduzeća"; promocija virtualnih poduzeća.

Projekt:

Demokracija u praksi

Korisnik:

Visina ugovora:

86.061,00 EUR

Zelena Istra, Pula

Cilj projekta: Osnaživanje sudjelovanja javnosti u procesima odlučivanja na području zaštite prirode i okoliša  

Partner: Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj  "Sunce", Split

Ciljane skupine i krajnji korisnici: okolišne organizacije, tijela na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini nadležna za provedbu postupaka procjene utjecaja na okoliš i  prirodu, građani, poslovni sektor  

Očekivani rezultati: Javnost, nadležna tijela i poslovni sektor obaviješteni o pozitivnim učincima i vrijednostima smislenog sudjelovanja javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš i prirodu

Visina ugovora:

86.356,44 EUR

Ekološko društvo Zeleni Osijek

Cilj projekta: poticati održivo upravljanje i zaštitu prirodnih resursa Osječko - baranjske županije kroz sudjelovanje javnosti, međusektorsku suradnju i poticanje primjene relevantnih EU direktiva

Partneri: Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, Odjel za biologiju, Sveučilište

J.J.Strossmayera u Osijeku, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Volonterski centar Osijek

Ciljane skupine i krajnji korisnici: Odjel za biologiju, Sveučilište J.J.Strossmayera u

Osijeku, NVO, Državni zavod za zaštitu prirode, Hrvatske vode, Hrvatske šume, Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", lokalno stanovništvo Osječko - baranjske županije, Lokalna samouprava Osječko - baranjske županije, privatne tvrtke, Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko - baranjske županije, škole, obrazovne institucije, volonteri, javnost

Očekivani rezultati: Uspostavljanje međusektorske suradnje; edukacija lokalnih dionika o programu NATURA 2000, njegovim prednostima i obavezama; podizanje svijesti i interesa za zaštitu prirode među građanima; uspostavljanje sustava zaštite prirode kroz edukaciju i monitoring biološke raznolikosti.

Visina ugovora:

62.525,79 EUR

Udruga za inicijative u socijalnoj politici

Cilj projekta: Ostvarivanje uspješne socijalne integracije i osobnoga rasta djece iz ustanova za samostalno življenje u lokalnoj zajednici

Partneri: Dom za djecu "Sveta Ana"(Vinkovci); Dom za djecu "Izvor" (Selce); Dom za djecu "Lipik" (Lipik); Dom za djecu Pula" (Pula); Dom za djecu "Slavonski Brod" (Slavonski Brod); Dom za djecu "Klasje",Osijek Ciljane skupine i krajnji korisnici: djeca i mladi između 14-18 god. koji žive u ustanovama za djecu

Očekivani rezultati: djeca i mladi u ustanovama za djecu bolje pripremljeni za tranziciju iz ustanove u samostalni život u lokalnoj zajednici,što će imati pozitivni utjecaj na njihovu socijalnu integraciju.

Projekt:

Prevencija za život

Korisnik:

Visina ugovora:

53.334,96 EUR

Zora

Cilj projekta: Prevencija nasilja u mladenačkim vezama i unapređenje seksualno-reproduktivnog zdravlja kroz sustavnu edukaciju učenika/ca 1. i 2. razreda srednjih škola iz Međimurja

Partner: Međimurska županija - Odjel za Europske integracije

Ciljane skupine I krajnji korisnici:  Učenici 1. i 2. razreda srednjih škola iz Međimurja koji će prolaziti ciklus od 6 jednodnevnih radionica i nakon toga kao osposobljeni  vršnjački edukatori implementirati daljnje aktivnosti i  edukaciju

Očekivani rezultati : educirani vršnjački edukatori potpuno osposobljenih za samostalnu implementaciju aktivnosti predviđenih akcijskim planom

kreirani specifični alati za vršnjačku edukaciju (priručnici, cd rom), povećana razina znanja srednjoškolaca o HIV/AIDS-u, SPI-u, nasilju u vezama.

Projekt:

Mladi Gvozda na djelu

Korisnik:

Visina ugovora:

59.827,20 EUR

Suncokret

Cilj projekta: poboljšanje kvalitete života mladih na poslijeratnom području kroz edukacije i aktivnosti te poticanje volonterstva i volonterskog duha, kreiranje prostora za vlastito aktivno djelovanje, kritičko preispitivanje tradicionalnih obrazaca i stvaranje novih, sudjelovanje u društvenom i javnom kulturnom životu svoje sredine i promicanje vrijednosti volonterstva i altruizma. Način provođenja se zasniva na «modelu osnaživanja», koji podrazumijeva direktno uključivanje korisnika  u proces procjene potreba, sudjelovanje u planiranju, provedbi i evaluaciji projekta.

Partneri: Općina Gvozd, BLANK, Zagreb, Kazališna grupa Daska, Sisak

HKUD "Naši običaji", SKD Prosvjeta.

Ciljane skupine i krajnji korisnici: prognanici, izbjeglice, povratnici,i doseljene osobe; socijalno ugrožene osobe, te nezaposleni odrasli, djeca i mladi, studenti, učenici, školarci i starije osobe.

Očekivani rezultati: informatičke radionice za djecu i mlade; dvomjesečnik udruga (Novine Gvozda i okolice); rad Internet centra unutar Suncokreta; socijalna uključenost ranjivih skupina; pridonijeti razvoju lokalne zajednice kroz altruizam i volonterstvo; bolja informiranost i educiranost mladih, ali i ostalog stanovništva Općine Gvozd; poticanje kulture informiranosti, edukacije i znanja na poslijeratnom području; održani međunarodni volonterski kampovi i posjete volontera.

Projekt:

BITI MLAD - BITI AKTIVAN

Korisnik:

Visina ugovora:

67.943,62 EUR

Organizacija za građanske inicijative

Cilj projekta: Poboljšanje socijalne integracije mladih u lokalnu zajednicu razvojem socijalnih vještina; iniciranje aktivnog uključivanja mladih u procese donošenja odluka jedinica lokalne samouprave.

Partneri: gradovi Drniš, Benkovac i Kistanje

Ciljane skupine i krajnji korisnici: mladi Šibensko - kninske i Zadarske županije, gradska i općinska vijeća, voditelji Kluba mladih, članovi Savjeta Mladih, sudionici kampanje, te građani, Vladini Uredi i ministarstva, građanske udruge, obrazovne institucije

Očekivani rezultati: osnivanje kluba mladih, promoviranje volonterizma kao oblika socijalnog uključivanja mladih, osnovani i aktivni savjeti mladih, izrađeni i usvojeni lokalni programi djelovanja za mlade.

Visina ugovora:

73.230,00 EUR

CESI

Cilj: Unapređenje i promocija seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja (SRPZ) mladih te poboljšanje uključenosti mladih ljudi u ostvarenje vlastitog zdravlja, prava i dobrobiti.

Ciljane skupine: Mladi, donositelji/ice odluka, institucije

Očekivani rezultati: osigurana podrška eksperata i donositelja/ica odluka na različitim razinama za provođenje programa koji se bave unapređenjem SRPZ mladih; više dionika informirano o dobrim praksama i međunarodnim standardima; lokalna zajednica uključena u aktivnosti promocije i zaštite SRPZ mladih; osigurana adekvatna edukacija i podrška mladima u području SRPZ; poboljšano razumijevanje koncepta SRPZ te njegove povezanost s pitanjem ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.

Projekt:

Novi mediji za nove ljude

Korisnik:

Visina ugovora:

61.833,00 EUR

Domaći – udruga za kreativni razvoj

Cilj projekta: Poticanje aktivizma mladih i aktivnog sudjelovanja mladih u društvenom i političkom životu lokalnih zajednica te u razvoju civilnog društva kroz medijski aktivizam, poticanje aktivnog sudjelovanja provedbi i praćenju javnih politika koje se tiču mladih te umrežavanja grupa i pojedinaca/ki mladih kroz uporabu medija i novih tehnologija mladih u javnim i nezavisnim medijima,

Partneri: Metamedij/Pula,Poluga/Karlovac, Slunjska udruga mladih, ACT/Čakovec

Ciljane skupine: članovi organizacija mladih i za mlade u Puli i Karlovcu, učenici srednjih škola i veleučilišta u Karlovcu, mladi u Karlovačkoj i Istarskoj županiji

Krajnji korisnici: organizacije mladih i za mlade u Karlovačkoj i Istarskoj županiji, mladi u Karlovačkoj i Istarskoj županiji, lokalne vlasti u gradu Karlovcu i Istarskoj županiji, lokalne zajednice Karlovca, Karlovačke županije, Pule i Istarske županije

Očekivani rezultati: povećan broj mladih uključenih u rad nezavisnih i javnih medija, kao i u provedbi i praćenju lokalnih politika za mlade; razvijene mreže grupa i organizacija mladih u Karlovačkoj i Istarskoj županiji; povećana razina svjesnosti svih članova lokalnih zajednica o problematici mladih te nužnosti provedbe politika za mlade koje se temelje na partnerstvu.

Visina ugovora:

74.146,66 EUR

Europski dom Slavonski Brod

Cilj projekta: unapređenje politika prema mladima te provedbe nacionalnih i lokalnih programa djelovanja za mlade

Partneri: Grad Slavonski Brod, Rijeka, Opatija, Čakovec, OIA BiH; suradnici: Udruga gradova RH

Ciljne skupine i krajnji korisnici: mladi - članovi parlamenata mladih, vijeća/savjeta mladih; nastavnici, gradonačelnici, predstavnici županijskih/gradskih/općinskih odjela za društvene djelatnosti

Očekivani rezultati: mladi, članova parlamenta mladih/vijeća/savjeta mladih - osposobljeni za implementaciju nacionalnih i europskih standarda i politika prema mladima, građanske odgovornosti, procesa donošenja  odluka i njihove uloge u njemu; nastavnici-koordinatori informirani o različitim europskim praksama primjene politike prema mladima; osnivanje novih parlamenata mladih; gradonačelnici informirani o mogućnostima i načinima bolje implementacije NPDM; mladi ljudi uključeni u rad lokalnih zajednica; informirana javnost o europskim i nacionalnim politikama za mlade i strategijama za mlade.

Visina ugovora:

57.492,00 EUR

Volonterski centar Zagreb

Cilj projekta: Poticati sudjelovanje mladih u razvoju lokalnih zajednica uspostavljanjem lokalnih volonterskih centara uz podršku institucionalnih mehanizama i intersektorskih partnerstava usmjerenih ka povećanju sudjelovanja mladih u društvu.  

Partneri: Općinsko društvo crvenog križa, Donji Lapac, Društvo za obnovu kulturne i prirodne baštine "Banica", Lovinac, Udruga "UNA", Donji Srb , Udruga za unaprijeđenije zajednice Krijanca, Kukljica, Udruga mladih Krik, Slatina

Ciljane skupine i krajnji korisnici: nevladine organizacije, tijela lokalne samouprave, obrazovne, zdravstvene i ustanove socijalne zaštite, sudionici međunarodnih volonterskih kampova i lokalni volonteri

Očekivani rezultati: povećana participacija građana, posebice mladih, u volonterskim aktivnostima usmjerenim razvoju zajednice; poboljšan volonterski menadžment u lokalnim zajednicama projektnim partnerima.

Projekt:

Mladi i izgradnja mira

Korisnik:

Visina ugovora:

72.763,70 EUR

Centar za mirovne studije

Cilj projekta: doprinijeti pozicioniranju izgradnje mira te potaknuti uvođenje teme izgradnje mira u Nacionalnu politiku za mlade kao i u obrazovne strategije u Hrvatskoj.

Partneri: Mreža mladih Hrvatske, Documenta - centar za suočavanje s prošlošću i Institut za društvena istraživanja Zagreb (te Španjolsko vijeće mladih u dijelu Aktivnosti 3. - konferencija "Uloga mladih u izgradnji mira")

Ciljne skupine i krajnji korisnici:  mladi u formalnom obrazovanju, mladi u neformalnim obrazovnim programima, organizacije mladih i organizacije za mlade iz Hrvatske

Očekivani rezultati: Istraživanje (Provedena procjena aktivnosti izgradnje mira u javnom i civilnom/građanskom sektoru), izrada kurikuluma za izgradnju mira u formalnim i neformalnim obrazovnim programima za mlade),  javna događanja - razmjena iskustva i znanja o praksama izgradnje mira među civilnim organizacijama mladih  i državnim institucijama na razini EU), Zagovaračke aktivnosti - priznanje institucija (prepoznavanje vrijednosti ove teme) i podignuta svijest u javnosti o miru i izgradnji mira.

Visina ugovora:

76.694,30 EUR

Ženska soba – Centar za seksualna prava

Cilj projekta: Razvoj, implementacija i praćenje javnih politika vezanih uz ljudska prava žrtava seksualnog nasilja. Povećanje kvalitete života žrtvama seksualnog nasilja kroz pružanje pomoći i podrške.

Partneri: Grad Zagreb

Ciljane skupine i krajnji korisnici: Predstavnici/ce državnih institucija i nevladinih udruga koje rade na problemu seksualnog nasilja, žrtve nasilja, studenti i mladi, žene kao ranjiva skupina, šira javnost.

Očekivani rezultati: Potaknut razvitak javnih politika vezanih uz seksualno nasilje, sustavni rad Centra za pružanje podrške žrtvama seksualnog nasilja, uspostavljena međusektorska i intrasektorska suradnja te senzibiliziranje relevantnih institucija za problem seksualnog nasilja i praćenja i provođenja vezaih politika, manja tolerancija seksualnog nasilja u zajednici.

Visina ugovora:

85.769,94 EUR

GONG

Cilj projekta: pridonijeti razvoju demokracije i građanskog sudjelovanja, kao i jačanje civilnog društva na lokalnoj razini u RH, te pridonijeti nastojanjima civilnog društva u području praćenja javnih politika

Partneri: Udruga gradova u RH

Ciljne skupine i krajnji korisnici: lokalne vlasti i donositelji odluka u gradovima i općinama, organizacije civilnog društva, mediji, nezavisni istraživači, instituti i akademska zajednica

Očekivani rezultati: istraživanje o procedurama lokalnih vlasti u 3 područja: transparentnost rada jedinica lokalne samouprave, suradnja s organizacijama civilnog društva i funkcioniranje mjesnih samouprava; vrijedan zagovarački alat svim relevantnim organizacijama i institucijama u njihovim daljnjim aktivnostima i lobiranju za poboljšanja trenutnih praksi u Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; povećani kapaciteti GONG-a te razumijevanje osnovnih potreba i ograničenja koja postoje u Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Visina ugovora:

73.176,12 EUR

IDEM

Cilj projekta: Povećanje razine edukacijske uključenosti djece s posebnim potrebama u redovni sustav odgoja i obrazovanja i uspostavljanje sustava stručne podrške školama za prihvaćanje djece s posebnim obrazovnim potrebama

Partneri: Gradski Ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba

Ciljane skupine i krajnji korisnici: Edukacijske organizacije (škole i predškolske ustanove)

Djeca s posebnim obrazovnim potrebama

Očekivani rezultati: povećanje svjesnost, stupanj znanja i vještina stručnih suradnika u predškolskim ustanovama i učitelja u osnovnim školama uključenih u rad s djecom s posebnim potrebama, te povećati stupanj organizirane potpore školama.                                  

Projekt:

Romi u fokusu

Korisnik:

Visina ugovora:

83.524,00 EUR

ZaMirNET

Cilj projekta: doprinijeti većoj vidljivosti i efikasnijem sudjelovanju Roma u vrednovanju, praćenju i provedbi Nacionalnog programa za Rome

Partneri: udruga Romkinja "Bolja budućnost"

Ciljane skupine i krajnji korisnici: Romi - mladež i žene, mladi novinari i novinarke

Očekivani rezultati: povećanje kapaciteta romskih aktivista za korištenje medija u javnom zagovaranju, povećanje razumijevanja i angažmana romskih aktivista u procesu donošenja politika, povećanje kapaciteta mladih novinara i novinarki za izvještavanje o problemima Roma s pozicije ljudskih prava, otvaranje prostor za samo-prezentaciju Roma u medijima, senzibiliziranje šire javnosti za probleme Roma.

Visina ugovora:

50.962,92 EUR

Centar za žene žrtve rata

Cilj projekta: poboljšanje i osnaživanje sudskog sustava u RH - poboljšanje sudske prakse u slučajevima trgovanja ženama i prostitucije; utjecaj na stav javnosti na problem trgovanja ženama i prostitucije kako bi bio prepoznat kao nasilje protiv žena i sukladno tome tretiran u društvu

Ciljane skupine i krajnji korisnici: Suci/sutkinje i novinari/novinarke koji se bave problemima trgovanja ženama i prostitucije, žene koje su preživjele trgovanje, široka javnost

Očekivani rezultati: detektiranje nedostataka u funkcioniranju sudstva i zakonodavstva u slučajevima trgovanja ženama i prostitucije te uspostavljanje inicijativa za pravne promjene; detektiranje vrijednosti koje se kriju iza poruka koju mediji šalju javnosti o trgovanju ženama i prostituciji kroz svoje izvještavanje i pisanje te uspostavljanje suradnje i edukacija s medijima na teme trgovanja ženama i prostitucije.  

Visina ugovora:

100.967,00 EUR

Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobinga

Cilj projekta: Unaprijediti sustav zaštite prava i dostojanstva radnika, kreirati institucionalne preduvjete, te probuditi svijest šire mase o nužnosti i važnosti borbe protiv mobinga (uznemiravanja na poslu)                 

Partneri: Grad Zagreb

Ciljane skupine i krajnji korisnici: privatna poduzeća, radnici, saborski zastupnici, Vlada RH, udrge za ljudska prava, javne institucije zadužene za zaštitu ljudskih prava, sindikat                                                                          

Očekivani rezultati: stvoriti preduvjete za pravnu regulativu mobinga; probuditi svijest i znanje svih ciljanih skupina, kao i općenito javnosti o mobingu i posljedicama istog; povećati broj radnika u institucijama koje se bave borbom protiv mobinga.

Visina ugovora:

71.022,14 EUR

Volonterski centar Zagreb

Cilj projekta: unaprijediti sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice te koordinaciju javnog, civilnog i privatnog sektora u njihovom doprinosu rješavanju problema ranjivih skupina kroz organizaciju održivog sustava mobilizacije i menadžmenta volontera u gradu Zagrebu.

Partneri: Grad Zagreb i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Ciljane skupine i krajnji korisnici: javne ustanove i udruge s područja grada Zagreba, privatne tvrtke s područja grada Zagreba, volonteri uključeni u provedbu projektnih aktivnosti, organizacije civilnog društva, predstavnici lokalnih zajednica, škole i vjerske zajednice u Zagrebu, marginalizirane skupine i volonteri grada Zagreba

Očekivani rezultati: povećana svijest i znanje građana o volontiranju i njegovoj važnosti za razvoj zajednice; osiguran izravan pristup podacima o mogućnostima volontiranja u Zagrebu građanima, volonterima i potencijalnim volonterima; unaprijeđen sustav volonterskog menadžmenta organizatora volontiranja; uspostavljena međusektorska platforma za razvoj volonterstva na nacionalnom nivou; povećanje svjesnosti o potencijalima korporativnog volontiranja.

Visina ugovora:

66.053,03 EUR

Forum za slobodu odgoja

Cilj projekta: Prevencija nasilja među učenicima na području Grada Zagreba, Grada Rijeke i Grada Velika Gorica

Ciljne skupine i krajnji korisnici: stručni suradnici i nastavnici osnovnih i srednjih škola s područja gradova partnera i učenici osnovnih i srednjih škola s područja gradova partnera

  • Partneri: Grad Zagreb (Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport), Grad Rijeka (Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo), Grad Velika Gorica (Upravni odjel za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj)

Očekivani rezultati: edukacija stručnika suradnika i nastavnika osnovnih i srednjih škola na području gradova partnera; otvoreni i opremljeni Medijacijski centri u Zagrebu, Rijeci i Velikoj Gorici; organizirana mreža potvrđenih medijatora na području gradova partnera kao i njihova provedba.

Visina ugovora:

77.920,58 EUR

Domine - Udruga za razvoj civilnog društva i promicanje ženskih prava

Cilj projekta: Unapređenje pozicije žena u Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji te povećanje integracije rodne jednakosti u politike na lokalnoj i županijskoj razini; povećanje političke participacije žena u lokalnim tijelima političkog odlučivanja te senzibiliziranje javnosti

Partneri: Filozofski fakultet u Splitu, Odjel za sociologiju

Ciljane skupine i krajnji korisnici: žene Grada Splita, političarke iz lokalnih političkih stranaka,  predstavnici lokalnih upravnih odjela i povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Splita

Očekivani rezultati: Provedba istraživanja o poziciji i ulogama žena, izrada analize politika rodne jednakosti i integraciju rodne politike na lokalnom nivou; edukacija političarki, predstavnika i predstavnica lokalne vlasti i povjerenstva za ravnopravnost spolova grada Splita; izrada promotivnog spota promicanja rodne jednakosti u razdoblju predizborne kampanje; održavanje međunarodne konferencije o integraciji rodne jednakosti u lokalne politike s težištem na dobre modele EU integracije rodnih politika u lokalne javne politike

Visina ugovora:

96.327,92 EUR

Lezbijska grupa Kontra

Cilj projekta: Poticanje provedbe EU i nacionalnih antidiskriminacijskih politika na tržištu rada. To se konkretno odnosi na jačanje kapaciteta vođa triju saveza sindikata na nacionalnoj razini za rješavanje slučajeva diskriminacije temeljene na seksualnoj orijentaciji zaposlenika i rad na poboljšanju radnih uvjeta za LGB populaciju te informirati LGB populaciju o njihovim pravima na tržištu rada i dostupnim sustavima pomoći kao i potaknuti stvaranje pozitivnog ozračja kod opće populacije vezano za LGB populaciju i njihov položaj u radnoj zajednici.

Partneri: Iskorak - Centar za prava seksualnih i rodnih manjina i M.I.A. - Institut za

mobilizaciju, intervenciju i akciju

Ciljane skupine i krajnji korisnici: sindikalni vođe te LGB populacija i hrvatsko društvo u cjelini.

Očekivani rezultati: uspostavljen sustav podrške protiv diskriminacije temeljene na seksualnoj orijentaciji na radnom mjestu; otvoreno novo poglavlje aktivnosti sindikata; dostupnost relevantnih informacija za LGB osobe o njihovim pravima na području rada, sustavima pravne pomoći i o tomu kako prijaviti diskriminaciju na radnom mjestu; pružanje uvida javnosti u situaciju vezanu za diskriminaciju LGB populacije na radnom mjestu i tržištu rada kroz intenzivne javne aktivnosti i medijsko praćenje provedbe projekta.    

Visina ugovora:

47.464,41 EUR

Centar za civilne inicijative

Cilj projekta: Razvitak metodologije sustav direktne demokracije kako bi se kreiralo i utjecalo na implementaciju politika važnih za socio-ekonomski i društveni život u lokalnim zajednicama te kreiranje mehanizama međusektorske suradnje za izradu strategija za razvoj lokalne zajednice.

Partneri: Regionalna zaklada za lokalni razvoj ZAMAH

Ciljane skupine i krajnji korisnici: Organizacije civilnog društva (OCD), lokalna samouprava, dionici iz zajednice;  građani

Očekivani rezultati: u tri županije osnivanje tri regionalna razvojna odbora (RRO) u tri županije te edukacije članova na teme mobilizacije zajednice i razvoja lokalnih zajednica, uključivanje općina u analizu jaza u sudjelovanju građana i izradu lokalne razvojne strategije u tri županije, izrada lokalne razvojne strategije i poticanje stvaranja prijedloga RRO-a i upućivanje vlastima, održavanje tri građanska sajma "Tjedan sudjelovanja građana".

Visina ugovora:

54.781,24 EUR

Centar za ženske studije

Cilj projekta: doprinos ostvarenju održivih rješenja problema socijalne i ekonomske pozicije žena u njihovim lokalnim zajednicama kroz osnaživanje i edukaciju žena za učinkovit dijalog s lokalnom vlasti i poslodavcima te ostvarivanje njihovih ljudskih prava

Partneri: Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Sindikat tekstila, obuće, kože i gume RH

Ciljane skupine i krajnji korisnici: sindikalni povjerenici/povjerenice i radnici/radnice (većinom žene) tekstilne industrije

Očekivani rezultati: identifikacija rodno specifičnih potreba radnica u ekonomskoj sferi; povećanje znanja i usavršavanje vještina ciljane skupine s ciljem učinkovitog dijaloga s lokalnim vlastima; prepoznavanje problema rodne jednakosti u planiranju politika u lokalnim zajednicama; uključivanje politike jednakih mogućnosti u agendu županijskih gospodarsko-socijalnih vijeća.

Visina ugovora:

82.338.11 EUR

B.a.B.e. Grupa za ženska ljudska prava

Cilj projekta: Smanjenje stupnja diskriminacije u RH podizanjem razine svijesti organizacija civilnog društva, građanki i građana i donositelja odluka na svim razinama o nužnosti prihvaćanja i primjene zakona i politika koje učinkovito djeluju na suzbijanje raznih oblika diskriminacije

Partneri: Bolja budućnost - Udruženje žena Romkinja, Čakovec; Cenzura - udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda, Split (za otok Vis); Gord - Građanska udruga za razvoj, Dalj; ZvoniMir, Knin; Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin, Pakrac

Ciljane skupine i krajnji korisnici: marginalizirane i ranjive skupine u 5 lokalnih zajednica; institucije na lokalnoj razini; političari/političarke donositelji odluka na lokalnoj i nacionalnoj razini, mediji, javnost

Očekivani rezultati: identificirani slučajevi diskriminacije marginalnih i ranjivih skupina; napisane preporuke za donošenje i implementaciju zakona i politika za suzbijanje diskriminacije prema standardima EU; uspostavljeni stalni kanali komunikacije između lokalne i nacionalne vlasti te građanstva i organizacija civilnog društva (OCD) na lokalnoj i nacionalnoj razini i naglašavanje važnosti uključivanja OCD u proces donošenja odluka; provedena kampanja podizanja svijesti o oblicima diskriminacije i aktivno sudjelovanje građana u oblikovanju, provedbi i nadzoru provedbe antidiskriminacijskih zakona i politika    

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541