SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u RH

Svi primjeri projekata

IZGRADNJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE, PHARE 2005

Visina ugovora:

981.037 EUR

Grad Lepoglava

Projekt Turistički i kulturno informativni centar - TKIC namijenjen je poboljšanju konkurentnosti lepoglavske mikroregije u skladu s mikroregionalnom Strategijom razvoja turizma te Regionalnim operativnim programom Varaždinske županije. Kao specifičan cilj ovog projekta definiran je razvitak turističke infrastrukture i osiguranje novih turističkih usluga u lepoglavskoj mikroregiji.

Važno je također napomenuti da je projekt temeljen na prioritetima Regionalnog operativnog programa Varaždinske županije te će stoga doprinijeti sveukupnom društveno gospodarskom razvoju županije

Turističko kulturno-informativni centar pruža turistima koji dolaze u Lepoglavu više od 1.700 m2 potpuno opremljenog multifunkcionalnog prostora, u kojem mogu dobiti sve informacije o turističkoj ponudi ne samo Grada Lepoglave već i cijele regije. Centar podržava postojeću, ali i razvija novu turističku ponudu lepoglavske regije te na taj način doprinosi preobrazbi regije u jedinstven i cjelovit turistički proizvod.

Centar također ima i ulogu središnje točke za prikupljanje i diseminaciju turističkih informacija. Kroz upoznavanje s bogatom turističkom i kulturnom ponudom lepoglavske regije, posjetiteljima se daje povod da u toj regiji provedu duže vrijeme te uživaju u
jedinstvenom doživljaju ovog dijela Hrvatske.

Uz sve navedeno, tu se još nalazi i euro-info točka Europske unije te niz drugih manjih sadržaja koji objedinjeni u Turističko kulturno-informativni centar činiti reprezentativnu instituciju razvoja turizma i kulture, ali i promocije EU-a među stanovnicima i posjetiteljima lepoglavske mikroregije. Više informacija o projektu na http://tcic-lepoglava.com/.

Visina ugovora:

1.918.193 EUR

Grad Slatina

Izgradnja Poslovne zone „Trnovača" predstavlja nastavak razvoja infrastrukture radi prodaje čestica zainteresiranim poduzetnicima kako bi se povećala stopa zaposlenosti i ponuda poduzetničkih lokacija u Gradu Slatini.

Opći cilj projekta je razvoj poslovne infrastrukture i doprinos održivom razvoju područja Grada Slatine i Virovitičko-podravske županije.

Projekt će stoga doprinijeti povećanju dinamike ekonomskog razvoja područja te će djelovati na omjer ponude i potražnje kao i na rješavanje administrativnih problema radi povećane učinkovitosti gospodarstva.

Pri planiranju projekta prepoznato je da proizvodne djelatnosti propulzivno djeluju na određeno područje, razvijajući se pomoću lokalnih resursa, radne snage i drugih prednosti koje otvaraju mogućnosti za djelovanje lokalnih vlasti.

Nadogradnja poslovne infrastrukture doprinijet će stoga gospodarskom prosperitetu budući da je infrastruktura jedan od preduvjeta za sveukupni gospodarski i društveni razvoj.

Važno je spomenuti da je razvoj Poslovne zone Trnovača u Slatini prepoznat kao jedan od prioriteta u okviru Regionalnog operativnog programa Virovitičko-podravske županije, čime će pridonijeti ukupnom županijskom gospodarskom i društvenom razvoju.

Krajem siječnja 2009. godine sve projektne aktivnosti su privedene kraju sa sljedećim rezultatima:

1. Izgrađeno je 3.666 m cesta, biciklističkih i pješačkih

2. Izgrađeno je 4800 m kanalizacije

3. Izgrađeno je 2600 m vodovoda

Ovi rezultati stvorit će uvjete za ulaganja 14 novih poduzetnika u izgradnju novih pogona koji će kreirati 180 novih radnih mjesta.

Visina ugovora:

2.725.524 EUR

Grad Delnice

 

Izgradnja ovog kapitalnog objekta izravno utječe na poboljšanje poslovne infrastrukture u grani turizma. Razvojem nužne i specifične poslovne infrastrukture poboljšavaju se i uvjeti za razvoj malih i srednjih poduzeća vezanih uz turizam ili onih koji čine turističku nadogradnju. Nova sportsko-turistička dvorana dostupna je za korištenje kako poslovnim subjektima tako i građanstvu u čitavoj Primorsko-goranskoj županiji i šire povećanjem turističkih aktivnosti, povećanjem zaposlenosti te poslovnih rezultata.

Svi navedeni efekti imaju za posljedicu poboljšanje stanja u Gorskom kotaru kao mikroregiji povećanjem tržišne konkurentnosti te u skladu s prihvaćenim regionalnim strategijama razvoja, posebno s Regionalnim operativnim programom Primorsko-goranske županije.

Osnovni cilj projekta bio je unaprijediti poslovnu infrastrukturu u sektoru turizma na nacionalnoj razini s izravnim utjecajem na razvoj malih i srednjih poduzeća u regiji, povećanje zaposlenosti, povećanje turističke potražnje za ovom destinacijom te rast u turizmu kao privredne grane.

Sportska događanja izvrstan su poticaj razvoju turizma, tako da će dvorana svojim sadržajima omogućiti održavanje takvih događanja, čime će se promovirati sportski turizam u Gorskom kotaru.

Uz izgradnju dvorane projekt je uključio i aktivnosti promocije, marketinga i diseminacije rezultata, što bi trebalo doprinijeti razvoju i definiranju novog turističkog proizvoda.

Visina ugovora:

851.256 EUR

Grad Benkovac

Ovim projektom Grad Benkovac predviđa ubrzati gospodarski rast dajući mogućnost poslovanja novim poduzećima u zoni, te na taj način doprinijeti otvaranju većeg broja novih radnih mjesta i malih i srednjih poduzeća u županiji.

Namjena projekta je razviti infrastrukturu unutar Poslovne zone Šopot u cilju da se ona ponudi malim i srednjim poduzetnicima i osigurati prepoznatljivost zone za potencijalne investitore.

Proširenje i razvoj zone Šopot uključuje izgradnju nužne infrastrukture (vodoopskrba, odvodnja i elektrifikacija) te aktivnosti promidžbe (tiskanje promotivne brošure i izrada internetskih stranica). Aktivnosti promocije namijenjene su privlačenju novih investitora.

Važno je također naglasiti da je projekt uvršten u listu prioriteta u okviru Regionalnog operativnog programa Zadarske županije. Završetkom radova na infrastrukturi Poslovne zone Šopot povećat će se preduvjeti za privlačenje novih investicija i povećanje broja malih i srednjih poduzeća.

Poduzeća koja su trenutačno zainteresirana za smještaj u zoni uglavnom su iz proizvodnog sektora te namjeravaju otvoriti svoje pogone zahvaljujući različitim poticajima državnih i lokalnih vlasti, posebno zbog strateškog položaja područja u kojem se zona nalazi uzimajući u obzir potreban profil radne snage kojom raspolaže.

Ukupna površina zone je 62,79 ha, proizvodno poslovna površina 53,23 ha a javno prometne površine 9,56 ha.

Poslovna zona svojim budućim stanarima nudi sljedeće mogućnosti: povoljnu cijenu građevinskog zemljišta, oslobađanje plaćanja komunalne naknade (do 5 godina), nizak komunalni doprinos, cestovnu povezanost, blizina luka na Jadranu, željeznička povezanost, blizinu zračne luke (Zadar-20 km), zapošljavanje 500 osoba različitih zanimanja i zvanja u naredne tri godine, obavljanje proizvodnih, servisnih i uslužnih djelatnosti.

Gospodarski rast zadarskog zaleđa doprinijet će ukupnom razvoju Zadarske županije, povećanju prihoda od poreza, razvoju proizvodnih i uslužnih djelatnosti malih i srednjih poduzeća te povećanju BDP-a županije.

Sudjelovanje Razvojne agencije Zadarske županije kao partnera u projektu doprinijet će profiliranju i prepoznatljivosti njezine uloge među zainteresiranim potencijalnim korisnicima njezinih usluga.

Visina ugovora:

1.434.774 EUR

Poduzetnički inkubator BIOS

Realizacijom ovog projekta ispunjeni su svi potrebni uvjeti za dovršetkom izgradnje trećeg objekta Poduzetničkog inkubatora čime će BIOS svoju potporu poduzetnicima početnicima podići na značajno viši nivo pokretanjem tehnološkog Odjela inkubatora i utrostručiti kapacitete za prijem poduzetnika koji se bave proizvodnjom ili novim tehnologijama.

Također, treba naglasiti da je jedan od prioriteta Regionalnog operativnog programa Osječko-baranjske županije upravo razvoj malog i srednjeg poduzetništva, temeljen na informacijskim i ostalim novim tehnologijama te doprinos sveukupnom gospodarskom i društvenom razvoju Osječko-baranjske županije.

Osnovna svrha projekta bila je povećanje kapaciteta inkubatora za prijem novih proizvodnih tvrtki te izgradnja prostora namijenjenog potpori tvrtkama koje se bave novim tehnologijama s ciljem razvoja malog i srednjeg poduzetništva i smanjenjem nezaposlenosti u regiji. Navedenim povećanjem kapaciteta stvoriti će se preduvjeti za kvalitetnije pružanje potpore poduzetnicima što će u konačnici rezultirati većom samoodrživosti inkubatora i povećanjem raspoloživih sredstava namijenjenih projektima poticanja razvoja poduzetništva. Povećanje kapaciteta ostvareno je izgradnjom trećeg objekta u sklopu inkubatora te uvođenjem nužne komunalne infrastrukture. Ukupna površina objekta je 2000 m2, a namijenjena je proizvodnim tvrtkama i tvrtkama koje se bave proizvodima visoke tehnologije. Glavne su aktivnosti projekta bile izvođenje građevinskih radova, infrastrukturnih radova, nabava opreme i unapređivanje uvjeta nužnih za kvalitetnije pružanje tehnoloških i edukacijskih usluga. Više informacija o projektu na http://www.inkubator.hr/ .

Projekt:

Pastrve i turisti

Korisnik:

Visina ugovora:

630.223 EUR

Grad Otočac

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju selektivnih vrsta turizma te izgradnji temeljne infrastrukture za razvoj novih oblika turizma, uzimajući u obzir prioritete zaštite okoliša i održivog socijalno-ekonomskog razvoja.

Projekt, tj. strategija gospodarskog razvoja Grada Otočca definirana je i prioritetima i mjerama u okviru Regionalnog operativnog programa Ličko-senjske županije.

Prije Domovinskog rata, Otočac je bio izuzetno razvijeno ribolovno središte svjetski poznato po domaćoj potočnoj pastrvi iz rijeke Gacke. U to vrijeme djelovalo je ribogojilište, smješteno na jednom od izvora rijeke Gacke (izvor Kostelka), u kojem se uzgajala pastrva. Glavna zamisao ovog projekta je obnova razorenog ribogojilišta te njegov preustroj u Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda. Glavni zadatak Centra je regeneracija zaliha potočne pastrve nužne za športski ribolov te druge turističke i rekreacijske aktivnosti uz istodobno očuvanje prirodnih bogatstava. Populacija autohtone potočne pastrve u rijeci Gacki u stalnom je opadanju i prijeti joj izumiranje te je jedini način za njeno očuvanje sustavan pristup posebno osmišljenim uzgojnim metodama.

Glavne aktivnosti projekta bile su instaliranje opreme i obnova postojeće zgrade i ostalih objekata u Centru za pastrve u Ličkom Lešću; jačanje organizacijskih i upravljačkih kapaciteta kako bi Centar mogao djelovati stručno i uspješno. Projekt će ujedno kreirati i znanstvenu ulogu Centra te jačanje marketinških kapaciteta u turizmu razradom plana za marketing i promidžbu Centra.

Centar je trenutno u potpunosti funkcionalan. Prvi mrijest potočne pastrve je obavljen te je započet uzgoj rakova. Centar je izazvao veliki interes posjetitelja različitih profila.

Projekt:

Razvoj uz znanje

Korisnik:

Visina ugovora:

881.916 EUR

Grad Pakrac

Svrha ovog projekta bila je razvoj poduzetničke infrastrukture na području Grada Pakraca, kako fizičke tako i institucionalne te jačanje poduzetničkih znanja i vještina kako bi se unaprijedio razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Ovim projektom završeno je unapređenje poduzetničke infrastrukture Grada Pakraca, što će doprinijeti poboljšanju konkurentnosti i privlačenju investicija u Poslovnu zonu Pakrac.    

Osnovne su aktivnosti obuhvaćale modernizaciju i rekonstrukciju pristupne ceste Zoni male privrede Pakrac, edukaciju poduzetnika i edukaciju tima ljudi u poduzetničkom centru i gradskoj upravi o razvoju i upravljanju poduzetničkom infrastrukturom.

Specifični ciljevi projekta bili su osiguranje kvalitetnog pristupa Zoni male privrede u kojoj je izgrađen i poduzetnički inkubator; siguran i kvalitetan pristup prostorima bivše DI Papuk; rasterećenje prometa u središtu Pakraca; povećanje sigurnost korisnika proširenjem i izgradnjom nogostupa na dijelu ceste koji je naseljen. Osim izgradnje osnovne infrastrukture projekt je uključio i edukacije kako bi se povećala znanja i vještina lokalnih poduzetnika te djelatnika gradskog Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti, a posebno upravljačkih timova malih i srednjih poduzeća (20 lokalnih MSP-a), s ciljem njihovog održivog razvoja i rasta te povećanja zaposlenosti. Edukacija je obuhvaćala marketing, proizvodni proces, planove nabave, financijsko planiranje, planiranje ljudskih potencijala te definiranje operativnih planova. Organizirana edukacija i treninzi omogućit će poticanje novih razvojnih inicijativa, kao što su inovacije, razvoj novih tehnologija, klastera itd.

Treba također reći da će takvi edukacijski programi i projekti koji razvijaju poduzetnička znanja i vještine i u buduće biti poticani budući da predstavljaju jedan od prioriteta utvrđenih Regionalnim operativnim programom Požeško-slavonske županije i županijskom Strategijom razvoja ljudskih potencijala.  

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541