SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u RH

Svi primjeri projekata

IPA KOMPONENTA I - POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA

Visina ugovora:

230.000,00 eura

Hrvatska narodna banka

Projekt se financira iz IPA programa za 2008. godinu, a partneri u provedbi projekta su Središnja banka Savezne Republike Njemačke i Češka narodna banka.

Cilj ovog projekta bio je osigurati učinkovitije funkcioniranje sustava borbe protiv međunarodnoga organiziranoga kriminala na području krivotvorenja novčanica i kovanica u Republici Hrvatskoj. Rezultati ostvareni u sklopu ovog projekta značajno su doprinijeli jačanju administrativnih kapaciteta ključnih dionika sustava borbe protiv krivotvorenja novčanica i kovanica u Hrvatskoj. Također, razvijeni su i metodološki alati Nacionalnog centra za borbu protiv krivotvorenja, Nacionalnog centra za analizu novčanica, Nacionalnog centra za analizu kovanog novca i Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala. Aktivnosti vezane uz analizu arhitekture i baze podataka Aplikacijskog sustava za registraciju krivotvorina (ASEK) bile su od velike koristi za definiranje preporuka za usklađivanje istoga sa Sustavom nadzora krivotvorina (CMS).

Visina ugovora:

4.000.000,00 eura

Hrvatski centar za razminiranje

Radi se o projektu kojim će se razminirati minski sumnjiva područja u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji u ukupnoj površini od 3,4 prostorna kilometra. Realizacija ovog projekta će imati utjecaj na poboljšanje općih uvjeta za održivi povratak izbjeglih i raseljenih osoba, poboljšanje gospodarskih i socijalnih prilika na ratom pogođenim područjima, održivi razvoj ruralnih područja, obnovu i razvoj ruralne ekonomije i poboljšanje ruralne infrastrukture.

Projekt obuhvaća četiri  zasebna projekta razminiranja na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije kojima će se razminirati ukupna površina od 3,4 km2. Od toga u Vukovarsko-srijemskoj županiji 1.655.246 m2, a u Osječko – baranjskoj 1.789.684 m2.  Razminiranje će se vršiti na područjima gradova Osijek, Vukovar i Vinkovci,  općinama Draž, Nuštar, Stari Jankovci, Antunovac, Markušica te naseljima Sotin, Slakovci, Novi Jankovci, Tenja, Antunovac Tenjski, Duboševica, Ostrvo, Markušica, Podrinje i Nemetin.

Projektno područje sastoji se od 273 parcele poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava na kojima se, sukladno bazi podataka Hrvatskog centra za razminiranje, nalazi 31 minsko polja sa postavljenim protupješačkim i protutenkovskim  minama.

Visina ugovora:

5.430.000,00 eura

Ministarstvo unutarnjih poslova

Cilj projekta je jačanje sustava upravljanja i kontrole na granicama u skladu sa Schengenskim sustavom kao i uspostava veće sigurnosti na međunarodnim granicama, te smanjenje prekograničnog kriminala i nezakonite migracije. To će se postići integriranjem dodatnih 25 graničnih prijelaza u postojeći Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom (NBMIS) nabavom cjelovita rješenja, koje uključuje modernizaciju trenutačne NBMIS aplikacije te razvoj nove mobilne aplikacije.

Ovaj je projekt treća faza razvoja nacionalnog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom, prve dvije faze financirane su kroz CARDS program.

Visina ugovora:

4.150.000,00 eura

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

U Republici Hrvatskoj  se od 2011. do 2012. godine provodi program oralne vakcinacije lisica protiv bjesnoće. Cilj provođenja programa je zaštita ljudi i domaćih životinja od bjesnoće, iskorjenjivanje bjesnoće u populaciji divljih životinja, te postizanje statusa zemlje slobodne od bjesnoće.

Sredstva za sufinanciranje programa osigurana su dijelom iz predpristupnih fondova EU te dijelom iz nacionalnog proračuna.

Projekt se sastoji od šest komponenti:

1)            "Nabava laboratorijske opreme za Nacionalni referentni laboratorij za bjesnoću", kojom će se osigurati da laboratoriji kapacitetima budu u potpunosti opremljeni za obavljanje potrebnih testiranja.

2)            "Nabava cjepiva za oralnu vakcinaciju lisica protiv bjesnoće", koja će osigurati potrebne količine vakcinalnih mamaca.

3)            "Distribucija vakcinalnih mamaka za oralnu vakcinaciju lisica protiv bjesnoće", kojom će se distribuirati mamke.

4)            "Nadziranje provedbe oralne vakcinacije lisica laboratorijskim testiranjem uzoraka", kojim se osigurava provedba laboratorijskih testiranje propisanog broja uzoraka za svaku godinu.

5)            "Procjena rezultata Programa oralne vakcinacije lisica", kojim  će se osigurati sveobuhvatna epidemiološka analiza prikupljenih rezultata  te uspjeha vakcinacije.

6)            ,,Javna kampanja podizanja svijesti i znanja o oralnoj vakcinaciji lisica protiv bjesnoće“, kojom se osigurava informiranje stručne i šire javnosti (građanstva) u vezi svih aktivnosti iz programa.

Programi oralne vakcinacije lisica protiv bjesnoće koji se provode imaju iznimnu regionalnu važnost te se provode istovremeno u svim zemljama regije ( Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo, Albanija), a čime predstavljaju široku kampanju financiranu od strane EU u svrhu iskorjenjivanja bjesnoće u ovom dijelu Europe.

Visina ugovora:

230.000,00 eura

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Opći cilj projekta je poduprijeti mobilnost i slobodno kretanje radnika unutar tržišta Europskog ekonomskog prostora sukladno zahtjevima navedenim u pregovaračkom poglavlju 2: Sloboda kretanja radnika.

Princip slobodnog kretanja radnika jedno je od temeljnih načela Europske unije, a ujedno i jedno od osnovnih prava njenih građana. Ono omogućuje slobodno kretanje, boravak i zaposlenje građanina EU u svim državama članicama, promičući ujedno mobilnost radne snage u Europi, s krajnjim ciljem uspostavljanja dinamičnog i prilagodljivog tržišta rada usklađenog s gospodarskim potrebama.

Stoga je i svrha ovog projekta je podržati Hrvatski zavod za zapošljavanje u provedbi i promociji EURES mreže u Hrvatskoj. 

EURES mreža predstavlja mrežu europskih javnih službi za zapošljavanje koja služi upravo omogućavanju slobodnog kretanja radnika, kroz pružanje informacija, savjeta i pomoći u zapošljavanju na europskoj razini. Iako Hrvatsku tek čeka pristupanje Europskoj uniji, pa tako i EURES mreži, Hrvatski je zavod za zapošljavanje prepoznao značaj europske mobilnosti i mogućnosti koje pruža hrvatskim građanima u području zapošljavanja, ali i stručnog osposobljavanja.

U sklopu projekta, ostvareni su sljedeći rezultati:

-              Provedena je analiza postojećih procesa posredovanja u HZZ-u povezanih s EURES mrežom, pripremljen je izvještaj o preporukama za prilagodbu poslovnih procesa HZZ-a u posredovanju standardima EURES mreže, te je razrađen plan EURES aktivnosti za HZZ.

-              Razvijen je Priručnik postupanja za procese posredovanja.

-              Provedena je analiza postojećih IT aplikacija za razmjenu podataka i pripremljen izvještaj o preporukama za njihovo poboljšanje i prilagodbu u razmjeni informacija o tržištu rada i slobodnih radnih mjesta s EURES mrežom.

-              Razvijeni su programi obuke o EURES-u za savjetnike HZZ-a, te su kroz edukaciju i obuku o EURES mreži i provedbi EURES-a u praksi ojačani njihovi kapaciteti.

-              Kapaciteti savjetnika HZZ-a dodatno su ojačani kroz studijsko putovanje u EURES urede u Njemačkoj i Češkoj.

-              Ojačana je svijest šire javnosti o EURES mreži i mogućnostima koje pruža.

Visina ugovora:

1.503.231,15 eura

Ministarstvo unutarnjih poslova

Cilj projekta - Izgradnja nove zgrade Prihvatnog centra Ježevo osigurat će humaniji tretman za maloljetnike bez pratnje i druge ranjive skupine stranaca te će povećati vjerojatnost povratka u zemlje podrijetla. Ispunjenje humanitarnih standarda je neophodno jer se na taj način olakšava usklađivanje sa standardima postupanja prema maloljetnicima i drugim ranjivim skupinama nezakonitih migranata, određenim u Direktivi 2009/115. Projekt se financira iz programa IPA 2011.

Visina ugovora:

809.795,00 eura

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – Odjel zaštite na radu, Državni inspektorat Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Cilj ovog projekta je povećati učinkovitost sustava zdravlja i zaštite na radu u Republici Hrvatskoj kako bi zadovoljio standarde Europske unije, kao i ojačati i opremiti administrativne kapacitete svih relevantnih institucija uključenih u područje zdravlja i zaštite na radu – Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva – Odjela zaštite na radu, Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, u skladu s mjerilom određenim za poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, u procesu pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

U sklopu ovog projekta financirana je slijedeća oprema:  IT oprema namijenjena za opremanje i povezivanje ove 4 institucije, medicinska oprema za opremanje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, te  37 automobila – 35 za mobilnost inspektora i 2 za Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Ova 3 ugovora u ukupnom iznosu € 809.795,00 financirana su iz proračuna EU sa udjelom od 70% i sufinancirana iz nacionalnog budžeta sa udjelom 30%.

Visina ugovora:

1.071.400,00 eura

Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske

Projekt  iz programa IPA 2008 "Tehnička pomoć u razvoju odabranih područja statistike'' proveden je u razdoblju od svibnja 2010. - veljače 2012. godine.

Usmjeren je na razvijanje i usklađivanje u skladu sa zahtjevima Europskog statističkog sustava, u sljedećim statističkim područjima:

•             INTRASTAT - Statistika robne razmjene između zemalja članica EU,

•             Istraživanje o strukturi zarada,

•             Potpora pripremi i provedbi Popisa stanovništva 2011.

Rezultirao je unapređivanjem navedenih statističkih područja iz djelokruga Državnog zavoda za statistiku. Radi se o područjima koja su od velikog interesa za javnost. Naime, za očekivati je da će statistički podaci iz tih područja biti nužna podloga za brojne procese donošenja odluka u Hrvatskoj, bilo da se odnose na podatke o stanovništvu ili o poslovnim subjektima.

Projekt je ispunio svoju svrhu – daljnje razvijanje službene statistike Republike Hrvatske, u skladu s međunarodnim statističkim standardima, a u cilju udovoljavanja zahtjevima na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Visina ugovora:

5.710.335,00 EUR

Ministarstvo poljoprivrede RH i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Cilj ovog projekta bio je podrška pripremama hrvatske javne administracije i institucija kako bi se osigurala provedba Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Zajedničke ribarske politike (ZRP) kada Republika Hrvatska postane zemlja članica Europske unije.

Projektom su, između ostalog, ostvareni slijedeći rezultati:

  • uspostava potpuno operativne Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u čijoj je nadležnosti uvođenje i provedba mjera Zajedničke poljoprivredne politike EU namijenjenih  poljoprivredi i ruralnom razvoju te mjera Zajedničke ribarske politike
  • uspostava cjelokupnog Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS), putem kojeg će se odobravati, pratiti i kontrolirati izravna plaćanja poljoprivrednicima
  • provedena je informativna kampanja za potencijalne korisnike potpora u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
  • Agencija je opremljena IT opremom (osobna i prijenosna računala); opremom za kontrolore za plaćanja (digitalni fotoaparati, GPS oprema, laserski daljinomjeri, automobili), koji će im omogućiti potpunu mobilnost i učinkovitost te kompjutersku obradu podataka na terenu, kao i provjeru podataka iz grafičke mape prikaza parcela.

Ovaj projekt proveden je kroz slijedeće ugovore:

-          Twinning ugovor: “Jačanje kapaciteta hrvatske Agencije za plaćanja” u vrijednosti od 2 milijuna eura

-          ugovor o pružanju tehničke pomoći: Potpora uspostavi potpuno operativne Agencije za plaćanja u skladu sa standardima EU“ , u vrijednosti od 2.5 milijuna eura

-          ugovor o nabavi robe: „Nabava opreme za hrvatsku agenciju za plaćanja/Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, u vrijednosti od
1.2 milijuna eura

VIše informacija: www.apprrr.hr

Visina ugovora:

2.110.000,00 eura

Ministarstvo unutarnjih poslova

Cilj projekta: Ovaj projekt ima za cilj stvaranje povoljnih uvjeta za učinkovito funkcioniranje Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) na dvije lokacije - u Osijeku i Rijeci. Projekt se provodi u programu IPA I komponenta za 2011. godinu kroz ugovor o radovima, nadzoru radova, kao i kroz ugovore o nabavi opreme.

Visina ugovora:

1.716.222,45 eura

Ministarstvo pravosuđa

CILJ PROJEKTA: pružiti podršku Ministarstvu pravosuđa u uspostavljanju i održivom razvoju nacionalne Probacijske službe, s ciljem smanjenja broja zatvorenika i povećanja djelotvornosti sustava kaznenog pravosuđa, baveći se s više počinitelja u zajednici, te tako povećati razinu humanosti i zaštite ljudskih prava. Projekt se provodi kroz jedan twinning ugovor,  jedan ugovor za pružanje IT usluga te četiri ugovora o nabavi opreme.

Visina ugovora:

508.300,00 eura

Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP)

Svrha projekta bila je pružanje podrške DZZP-u i hrvatskim institucijama u prijenosu Direktive o staništima EU kako bi se pridonijelo uspostavi morskog dijela mreže NATURA 2000 što je obveza Hrvatske kao buduće članice EU.

U okviru projekta izrađen je detaljni program rada za uspostavu morskog dijela mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj, pripremljeni su prijedlozi programa istraživanja i praćenja stanja NATURA 2000 morskih staništa te prijedlog sustavne suradnje i razmjene podataka između DZZP-a i dionika koji su uključeni u prikupljanje podataka o morskim vrstama i staništima. Suradnja sa znanstvenim institucijama već je pokrenuta u okviru projekta kroz nekoliko zajedničkih sastanaka s temom budućih aktivnosti u moru (prikupljanja podataka, kartiranja morskih staništa i praćenja stanja) koje će pridonijeti budućoj uspješnoj provedbi NATURA 2000. Također je pokrenuta i suradnja s ronilačkom zajednicom kroz organizaciju tečaja o inventarizaciji morskih staništa i vrsta za iskusne ronioce. Osim toga, projekt je pomogao pri osposobljavanju osoblja DZZP-a u praćenju stanja i izvješćivanju te izradio smjernice za procjenu stanja očuvanosti NATURA 2000 vrsta i stanišnih tipova u skladu s člancima 11. i 17. EU Direktive o staništima.

S obzirom na sve spomenuto, rezultati ostvareni u okviru ovog projekta značajno su doprinijeli jačanju kapaciteta ključnih dionika u zaštiti prirode, određivanju daljnjih koraka u uspostavi NATURA 2000 u moru, uspostavi suradnje relevantnih dionika u istraživanju mora i morske biološke raznolikosti, te su napravljeni i prvi koraci ka ispunjavanju obveze RH u uspostavi praćenja stanja svih NATURA 2000 staništa i vrsta na nacionalnoj razini.

Provedba projekta započela je u studenom 2010. i trajala je do prosinca 2011.

Visina ugovora:

1.948.243,77 eura

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske

Cilj projekta: unapređenje i omogućavanje aktivnog i potpunog sudjelovanja romske nacionalne manjine u gospodarskom, kulturnom i socijalnom životu hrvatskoga društva, uz istovremeno očuvanje vlastitog identiteta, kulture i tradicije. Projekt će unaprijediti ekološke i opće životne uvjete u dva romska naselja u Međimurskoj županiji (Orehovica i Mursko Središće-Sitnice). Projekt će se provoditi kroz jedan ugovor o radovima te jedan ugovor o uslugama (nadzora).

Visina ugovora:

2.029.568,32 eura

Ministarstvo pravosuđa, Državno odvjetništvo i Ministarstvo unutarnjih poslova

Cilj projekta: pružiti podršku Ministarstvu pravosuđa, Državnom odvjetništvu i Ministarstvu unutarnjih poslova u provedbi predistražnih kaznenih postupaka, s ciljem povećanja njihove djelotvornosti i učinkovitosti te njihovog usklađivanja s pravnom stečevinom EU-a. Projekt će se provoditi kroz jedan twinning ugovor te dva ugovor o nabavi opreme.

Trajanje projekta: 3 godine i 2 mjeseca

Visina ugovora:

2.024.896,47 eura

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i Ministarstvo unutarnjih poslova

Puni naziv projekta:Djelotvorno funkcioniranje sustava kontrole za inspekcije cestovnog prometa i kontrolu vremena upravljanja motornim vozilom, stanki i razdoblja odmora na cestama i u tvrtkama

Cilj projekta: podrška Upravi cestovnog prometa i Upravi prometne inspekcije Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u suradnji s Odjelom za sigurnost cestovnog prometa Ministarstva unutarnjih poslova u usklađivanju hrvatskog zakonodavnog okvira o cestovnom prometu i sigurnosti s pravnom stečevinom EU-a i povećanju njihovih sposobnosti za osiguranje učinkovitog funkcioniranja sustava inspekcije cestovnog prometa i kontrolu poštivanja socijalnih uvjeta u cestovnom prometu. Projekt će se provoditi kroz jedan twinning ugovor, četiri ugovora o nabavi roba i jedan ugovor o nabavi usluga.

Trajanje projekta: 3 godine i 5 mjeseci

Visina ugovora:

199.940,52 eura

Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS

Glavni problem na kojeg ovaj projekt želi ukazati jest niska razina participacije građana i organizacija civilnog društva u informiranju, praćenju i ukazivanju na slučajeve korupcije u Republici Hrvatskoj.

Opći cilj projekta: doprinijeti borbi protiv korupcije i jačanju sveukupne transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti tijela javne vlasti i to prvenstveno kroz jačanje aktivnije uloge građana i organizacija civilnog društva u oblikovanju, praćenju i vrednovanju reforme javne administracije i provedbe antikorupcijske politike kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj razini.

Specifični ciljevi projekta:

1)            povećati razinu informiranosti hrvatskih građana o korupciji, o radu javne administracije te o Europskoj uniji i njenoj pravnoj stečevini; motivirati ih za aktivnije sudjelovanje u demokratskim reformama u RH (smanjenje korupcije i reforma javne administracije)

2)            promovirati Kodeks pozitivne prakse savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u oblikovanju javnih politika u Hrvatskoj te omogućiti stvaranje okolnosti za njegovo usvajanje i provedbu

3)            povećati kapacitete udruga civilnog društva (uključujući i partnerske organizacije), novinara kao glavnih korektora civilnog društva te lokalne samouprave u Splitu, omogućujući im aktivniju ulogu u borbi protiv korupcije, u reformi javne administracije i sličnim demokratskim reformama.

Period trajanja projekta: 06.05.2011. – 06.05.2013.

Visina ugovora:

4.280.000,00 eura

Ministarstvo unutarnjih poslova

CILJ PROJEKTA: pružiti pomoć Ministarstvu unutarnjih poslova – Upravi za granice u daljnjem jačanju sposobnosti za ispunjavanje zahtjeva Schengenskog acquisa te posebice u poštivanju Akcijskog plana Republike Hrvatske za integrirano upravljanje granicama radi usmjeravanja na jačanje sigurnosti na hrvatskim međunarodnim granicama – pomorskim granicama, kako bi se smanjio prekogranični kriminal i ilegalna migracija. Projekt predstavlja nastavak nastojanja uloženih u okviru prethodnih projekata CARDS 2004 »Modernizacija nadzora državne granice«; PHARE 2005 »Priprema za provedbu Schengenskog acquisa«; PHARE 2006 »Nadzor plave granice«, a sastoji se od isporuke dva policijska plovila za teritorijalno more i nadzor plave granice.

Projekt:

Kemijska sigurnost

Korisnik:

Visina ugovora:

1.813.457,70 eura

Ministarstvo zdravlja

Cilj ovog projekta odnosi se na jačanje sposobnosti za sigurno upravljanje opasnim kemikalijama. Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu ovog projekta doprinijet će prenošenju svih direktiva Europske unije relevantnih za sigurno upravljanje kemikalijama u hrvatsko zakonodavstvo, kao i jačanje administrativnih i institucionalnih sposobnosti u cilju postizanja djelotvorne zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od opasnih kemikalija, kako na središnjoj, tako i na lokalnoj razini.

Više informacija: https://sites.google.com/site/chemicalsafetycroatia/

Visina ugovora:

898.000,00 EURA

Hrvatski zavod za zapošljavanje

CILJ PROJEKTA: podrška Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ-u) u jačanju sposobnosti kako bi postao učinkovita i djelotvorna institucija tržišta rada, pružanjem pomoći procesu uspostave Centra za obuku za tržište rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i obuke relevantnih zaposlenika HZZ-a i drugih glavnih čimbenika na tržištu rada na području aktivne politike tržišta rada. Provedba ugovora o uslugama završena je u kolovozu 2012 godine.

Visina ugovora:

2.638.086 eura

Ministarstvo kulture

CILJ PROJEKTA: Ovaj projekt potpore Ministarstvu kulture treba promatrati u kontekstu »Projektnog plana integriranog oživljavanja/Istraživanja arhitektonskog i arheološkog naslijeđa (IRPP/SAAH)«, zajedničke akcije Europske komisije i Vijeća Europe s ciljem oživljavanja lokacija kulturnog naslijeđa na Balkanu. Mašković han je uključen u popis 186 lokacija kojima je potrebno oživljavanje. Očekuje se da će obnova Maškovića hana omogućiti razvoj arheološkog, kulturnog, edukacijskog, gastronomskog, ekološkog i drugih vrsta turizma te tako doprinijeti ekonomskoj revitalizaciji naselja Vrana. Projekt se provodi kroz ugovor o izvođenju radova, okvirni ugovor i dva ugovora o pružanju usluga.

Visina ugovora:

1.665.790,82 eura

Ministarstvo unutarnjih poslova

Projekt će doprinijeti daljnjem osnaživanju kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova za ispunjavanje zahtjeva članstva u EU i djelovanje unutar okvira za Pravdu, slobodu i sigurnost, kroz opremanje lokalnih policijskih postaja informatičkom opremom. Projekt se provodi kroz dva ugovora o nabavi roba.

Visina ugovora:

721.582,50 eura

Ured pučkog pravobranitelja i Ured za ljudska prava

CILJ PROJEKTA: Ojačati kapacitet Ureda pučkog pravobranitelja i Ureda za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije. Projekt je osobito usmjeren na izgradnju učinkovitog sustava zaštite žrtava diskriminacije, kao i razvoj sustava za statističko praćenje slučajeva diskriminacije. Projekt se provodi kroz jedan twinning ugovor, jedan okvirni ugovor te jedan ugovor o nabavi opreme.

Visina ugovora:

Ministarstvo pravosuđa, Pravosudna akademija

1.110.838 eura

CILJ PROJEKTA: Doprinijeti učinkovitijem funkcioniranju pravosudnih tijela (Ministarstva pravosuđa, Pravosudne akademije) poboljšavajući stručnost sudskih savjetnika i budućih sudaca te državnih odvjetnika. Projekt je osobito usmjeren na razvoj dvojnog sustava usavršavanja i sudskih savjetnika (sudskih službenika) i kandidata za buduće suce te državne odvjetnike (budućih sudskih dužnosnika).

Visina ugovora:

1.233.633,33 eura

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Cilj projekta: Potpora hrvatskim tijelima civilnog zrakoplovstva u zadovoljavanju zahtjeva za poboljšanje zračne sigurnosti u Republici Hrvatskoj prema odredbama međunarodnih sporazuma kojih je Hrvatska potpisnik, naročito Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu te pravne stečevine EZ-a. Provodi se kroz twinning ugovor i četiri ugovora o nabavi robe.

Visina ugovora:

8.895.015,00 eura

Hrvatski centar za razminiranje

Cilj projekta je stvaranje sigurnosnih preduvjeta za održiv povratak i socioekonomski razvoj u ratom pogođenim područjima, obavljanjem poslova razminiranja u Vukovarsko-srijemskoj, Osječko-baranjskoj i Zadarskoj županiji. Projekt se provodi kroz tri izravne darovnice.

Visina ugovora:

1.045.000,00 eura

Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode

Svrha ovog projekta je provođenje odredbi EU Direktive o poplavama i, u tu svrhu, priprema karata opasnosti od poplava i rizika od poplava u Republici Hrvatskoj.

Ovaj Twinning projekt usredotočit će se na drugu fazu Direktive o poplavama te će pomoći u pripremi karata opasnosti od poplava i rizika od poplava za odabrana pilot poručja, izradi priručnika i jačanju kapaciteta nadležnih institucija. Rezultati ovog projekta bit će od velike pomoći hrvatskim stručnjacima u nadolazećoj trećoj fazi Direktive o poplavama – izradi planova upravljanja rizicima od poplava.

Cilj projekta: Podrška Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskim vodama u daljnjem usklađivanju i provedbi zakonodavstva Europske unije u sektoru voda, pogotovo Direktive o procjeni i upravljanju rizicima od poplava (2007/60/EC). Projekt se provodi kroz jedan twinning ugovor.

Visina ugovora:

2.763.006,73 EUR

Ministarstvo poljoprivrede

Potpora Upravi za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede u suzbijanju bolesti životinja koje imaju ozbiljan utjecaj na zdravlje životinja i javno zdravlje, odnosno podrška u kontroli, iskorjenjivanju bjesnoće kod lisica i smanjenju opasnosti od novih slučajeva bjesnoće. Projekt se provodi kroz dva ugovora o nabavi robe, dva ugovora o uslugama i jedan okvirni ugovor.

Visina ugovora:

Hrvatski centar za razminiranje

Visina ugovora:

2.7 milijuna eura

Ministarstvo kulture

Obnova Maškovića hana i gospodarska revitalizacija mjesta Vrana financirani su u sklopu Programa Europske unije za Hrvatsku IPA 2009. Osnovna ideja projekta bila je revitalizacija sadržaja potrebnih za ekonomski oporavak mjesta. Han će biti višenamjenski kompleks u kojem će biti mali hotel, trgovine, zbirka lokalnih arheoloških nalaza, restoran, prostor za razne manifestacije i skupove. Omogućit će to financijsku održivost spomenika kao i gospodarski razvoj mjesta.

Maškovića han u Vrani pokraj Pakoštana, han Jusufa Maškovića, najveći je spomenik turskoga graditeljstva u Hrvatskoj. Ugovorena vrijednost projekta iznosi 2.7 milijuna eura, od čega su 75 posto sredstva EU, a 25 posto je osiguralo Ministarstvo kulture.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541