SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Izobrazba

Centar za izobrazbu

Od  2010. godine pa sve do danas...

  • organizirali smo i proveli više od 700 predavanja/radionica, od čega su 257 predavanja/radionica bile organizirane i provedene za korisnike SAFU projekata
  • educirali smo preko 13 000 polaznika
  • angažirali smo preko 250 predavača

Jedan od strateških ciljeva Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) jest širenje stečenih znanja u procesu upravljanja projektima koje financira Europska unija (izobrazbom zaposlenika u ključnim partnerskim i korisničkim institucijama) kao i jačanje vlastitih administrativnih kapaciteta.

S tim u vezi, SAFU je započeo s provedbom sustavnog programa izobrazbe u 2009. godini kada je unutar Ureda za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima ustrojen Odjel za izobrazbu (danas Služba za izobrazbu). Glavni zadaci Službe su razvoj i organizacija različitih obrazovnih aktivnosti namijenjenih kako djelatnicima SAFU, tako i tijelima javne vlasti koja su odgovorne za pripremu, provedbu, upravljanje i/ili nadzor nad provedbom projekata financiranih iz pretpristupnih fondova EU te korisnicima projekata financiranih putem strukturnih instrumenata.

 

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541