SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

IPA i Prijelazni instrument

IPA I komponenta

Republika Hrvatska je kao zemlja kandidatkinja prije ulaska u Europsku uniju bila korisnica Instrumenta pretpristupne pomoći - IPA (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance), programa koji je u financijskoj perspektivi 2007. – 2013. zamijenio programe prve generacije - CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD. Nakon pristupanja, Republika Hrvatska nastavila je s korištenjem ovog financijskog instrumenta. Naime, IPA kao instrument pretpristupne pomoći definiran je financijskim sporazumom zasebno za svaku programsku godinu te će SAFU ugovarati projekte programirane kroz IPA 2012. programsku godinu do studenog 2016. godine te za IPA 2013. programsku godinu do siječnja 2017. godine. Rok za provedbu ugovora zaključenih po navedenim programskim godinama je studeni 2018. godine (IPA 2012) te  siječanj 2019. godine (IPA 2013).  Plaćanja po navedenim programima zaključno će se moći izvršavati do kraja 2019. godine i početka 2020. godine.

Pomoć u tranziciji i jačanje institucija – IPA komponenta I usmjerena je na financiranje aktivnosti i projekata koji se odnose na izgradnju i jačanje institucija s ciljem njihovog usklađivanja s europskom pravnom stečevinom i kao pomoć u ispunjavanju kriterija (politički kriteriji, ekonomski kriteriji, sposobnost preuzimanja obveza iz članstva) za pristupanje Europskoj uniji.

Putem ove komponente financiraju se projekti iz područja pravosuđa, unutarnjih poslova, zaštite ljudskih prava i antidiskriminacije, projekti jačanja nevladinog sektora, zaštite kulturnih i prirodnih bogatstava, poreza, prometne politike, zdravstva i zaštite okoliša.

IPA komponenta I predstavlja nastavak aktivnosti iz PHARE programa kojim je započet proces izgradnje i unaprjeđenja institucija.

Korisnici IPA komponente I su središnja tijela državne uprave, javne ustanove  te neprofitne organizacije (organizacije civilnog društva, državna sveučilišta i sl.).

Pravni okvir za korištenje sredstava predviđenih u okviru IPA I. komponente je financijski sporazum – dokument koji se za svaku programsku godinu potpisuje između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske. Njime se, između ostalog, definiraju projekti koje će se financirati, rokovi unutar kojih raspoloživa sredstva moraju biti ugovorena te rokovi do kojih plaćanja prema ugovarateljima, odnosno korisnicima moraju biti izvršena.

Nakon što se definiraju prema prioritetima, projekti se ugovaraju te provode sukladno njihovoj namjeni tj. kroz nekoliko vrsta ugovora – ugovora o tehničkoj pomoći, nabavi opreme, izvođenju radova, twinning ugovora te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ovisno o vrsti pomoći, korisnici projekta obvezni su, u slučaju da je tako definirano Financijskim sporazumom, sufinancirati dio iznosa projekata. Najčešći udjeli sufinanciranja su sljedeći:  twinning komponenta i nabava usluga - 10%,  nabava roba, izvođenje  radova- 15%, ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava- 5%.

Operativna struktura

Tijelo nadležno za programiranje I. komponente programa IPA je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za strateško planiranje, Sektor za programe Europske unije (www.mrrfeu.hr), dok Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije ( www.safu.hr) ima ulogu tijela nadležnog za provedbu.

DECENTRALIZIRANI SUSTAV PROVEDBE

Decentralizirani sustav provedbe (DSP) sastoji se od tijela državne uprave te dužnosnika imenovanih od Vlade Republike Hrvatske s određenim obvezama i odgovornostima vezanima za kvalitetno provođenje projekata (decentralizirani sustav upravljanja bez ex-ante kontrole u Republici Hrvatskoj se provodi od veljače 2013. godine).

Uz SAFU, strukturu decentraliziranog sustava provedbe čine:

Dužnosnik nadležan za akreditaciju (DNA) - visoki dužnosnik odgovoran za izdavanje, praćenje i suspenziju ili povlačenje akreditacije tijela unutar IPA strukture. U Republici Hrvatskoj ovu funkciju obnaša Ministar financija Republike Hrvatske.

Nacionalni IPA  koordinator  (NIPAK) - državni dužnosnik nadležan za ukupnu koordinaciju pomoći iz programa IPA u državi korisnici. NIPAK osigurava partnerstvo između Europske komisije (EK) i zemlje korisnice, usku povezanost između općeg procesa pristupanja i korištenja financijske pomoći EU, te je odgovoran za nadzor IPA programa. Također, odgovoran je za koordinaciju između komponenti IPA programa, godišnje programiranje u sklopu komponente IPA TAIB te za koordinaciju sudjelovanja države korisnice u relevantnim programima prekogranične suradnje.

Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje (NDO) - dužnosnik odgovoran za sveukupno financijsko upravljanje pretpristupnim sredstvima iz ugovora. NDO je odgovoran za pravovaljanost i ispravnost osnovnih transakcija te za djelotvornost rada sustava upravljanja i kontrole. U Republici Hrvatskoj ovu funkciju obnaša pomoćnik ministra financija Republike Hrvatske.

Nacionalni fond (NF)  - NF je tijelo unutar Ministarstva financija Republike Hrvatske koje pod nadležnošću NDO-a djeluje u sklopu državne riznice, a nadležno je za zadatke financijskog upravljanja pomoći. Glevne odgovornosti uključuju: organiziranje bankovnih računa, traženje sredstava od Europske komisije, odobravanje prijenosa sredstava dobivenih od Europske komisije na operativne strukture ili krajnje korisnike te za financijsko izvješćivanje Europskoj komisiji.

Dužnosnik ovlašten za ovjeravanje programa (DOOP) –  državni dužnosnik odgovoran za poslove SAFU-a i za financijsko upravljanje projektima. U Republici Hrvatskoj ovu funkciju obnaša ravnatelj SAFU-a.

Voditelj programa (VP) - dužnosnik ili rukovodeći državni službenik iz resornog ministarstva ili institucije korisnice I. komponente programa IPA odgovoran za učinkovitu i pravodobnu tehničku provedbu projekata, kojem odgovaraju Jedinice za provedbu projekta (JPP). VP odgovara DOOP-u te konačno NDO-u, da su svi nadležni procesi valjano provedeni unutar resornog ministarstva/agencije.

Jedinica za provedbu projekta (JPP) - jedinica unutar resornog ministarstva ili institucije korisnice I. komponente programa IPA odgovorna za pripremu i tehničku provedbu projekata u nadležnosti VP-a. Unutar svoje institucije, JPP izravno odgovara VP-u.

U Dokumentima se nalaze projekti koji se financiraju iz IPA komponente I za 2011., 2012. i 2013. godinu.

Dokumenti:

Popis projekata iz IPA 2011 Popis projekata iz IPA 2012 Popis projekata iz IPA 2013
Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541